Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz juridiskiem darījumiem, kuros nav iesaistīti galalietotāji:

Pārdošanas un piegādes nosacījumi (PDF | 585 KB)

GEZE Scandinavia AB produktu pārdošanas un piegādes vispārīgie noteikumi

§ 1. Piemērošanas joma

Turpmāk minētie noteikumi attiecas uz GEZE Scandinavia AB (GEZE) ražojumu pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.

§ 2. Īpaši jēdzienu skaidrojumi

"Līgums" ir GEZE un KLIENTA noslēgtais līgums par Produktu iegādi. "Produkts" vai "Produkti" ir visi GEZE jebkurā laikā pārdošanai paredzētie produkti. "Tehniskā dokumentācija" ir jebkāda veida tehniskā informācija, rasējumi, attēli un citi materiāli, ko GEZE nodod vai dara pieejamus KLIENTAM, neatkarīgi no tā, vai materiāls ir nodots fiziskā, elektroniskā vai citā formā. "Gala klients" ir tie, kas izmanto Produktu.

§ 3. Piedāvājums

Ja vien nav panākta rakstiska vienošanās citādi, piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma izveides dienas.

§ 4. Informācija un tehniskā dokumentācija

Visa informācija un norādījumi par svaru, izmēriem, ietilpību, cenām vai tehniskajām vērtībām, kā arī citi dati GEZE mārketinga materiālos, tostarp katalogos, brošūrās, bukletos, skrejlapās, reklāmās, ilustratīvajos materiālos, cenrādī u.c., kas tiek nodoti KLIENTAM, ir tikai aptuvena un nav uzskatāma par garantiju vai precīzu informāciju. Tehniskā dokumentācija bez GEZE rakstiskas piekrišanas nedrīkst tikt izmantota nekādiem citiem mērķiem, izņemot tehniskās dokumentācijas pieejamību KLIENTAM, un bez GEZE rakstiskas piekrišanas to nedrīkst kopēt, pavairot, nodot vai kā citādi nodot trešai personai.

§ 5. Izmaiņas konstrukcijā

GEZE patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma KLIENTAM veikt tādas izmaiņas konstrukcijā, materiālu izvēlē, izpildījumā utt., kādas GEZE uzskata par nepieciešamām. Tomēr GEZE pienākums ir nodrošināt, lai šīs izmaiņas nepasliktinātu Produktu kvalitāti, kapacitāti un būtiskās lietošanas īpašības. Ieviestās izmaiņas nedod KLIENTAM tiesības uz jebkāda veida kompensāciju.

§ 6. Transporta izmaksas un riska nodošana

Pārdošana notiek no rūpnīcas vai pārdošanas vietas, ja vien puses nav rakstiski vienojušās par citiem piegādes nosacījumiem. KLIENTS uzņemas visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar Produktu transportēšanu no GEZE rūpnīcas uz attiecīgo pārdošanas vietu. Pārvadājumu apdrošina KLIENTS. Šis 6. punkts ir piemērojams arī tad, ja piegādi veic GEZE apakšuzņēmējs, un GEZE rūpnīcas vai tirdzniecības vietas vietā tiek piemērota apakšuzņēmēja tirdzniecības vieta. Neatkarīgi no saskaņotajiem piegādes nosacījumiem GEZE ir tiesības iekasēt no KLIENTA pārvadāšanas izmaksas.

§ 7. Cenas, rēķinu izrakstīšana un apmaksa

Cenu sarakstos ir norādīta preces bruto cena bez PVN, ja vien nav norādīts citādi. Cenu sarakstos iespējamas drukas kļūdas. GEZE patur tiesības mainīt cenas. GEZE ir tiesības koriģēt cenas piedāvājumos un cenu lapās, ja kārtējā kalendārā gada laikā mainās valūtas maiņas kurss, uz kura pamata tiek noteiktas cenas, kad tās tiek noteiktas katru gadu 1. janvārī. GEZE pēc Produktu piegādes attiecīgā gadījumā izraksta rēķinu par 80 procentiem no valūtas maiņas korekcijas (EUR - SEK). Rēķins tiek izrakstīts, kad Produkts ir piegādāts, un rēķins par uzstādīšanu tiek izrakstīts, kad tā ir pabeigta. Rēķins ir jāapmaksā 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ja vien puses rakstiski nav vienojušās citādi. Maksājumu veic uz GEZE norādīto kontu. Ja KLIENTS savlaicīgi neveic maksājumu, GEZE ir tiesīga saņemt nokavējuma procentus no maksājuma termiņa beigām līdz brīdim, kad maksājums tiek veikts saskaņā ar Likumu par procentiem (Sw. Räntelagen).

§ 8. Īpašumtiesību rezervēšana

Pārdotie Produkti, ieskaitot piederumus, paliek GEZE īpašumā līdz pilnīgas samaksas veikšanai.

§ 9. Aizkavēšanās

GEZE pēc pasūtījuma saņemšanas norāda paredzamo piegādes laiku. Ja GEZE konstatē, ka norādītais piegādes laiks netiks ievērots, GEZE sniedz KLIENTAM rakstisku paziņojumu ar informāciju par jaunu paredzamo piegādes laiku. Šādā situācijā KLIENTAM nav tiesību apgalvot, ka piegāde ir aizkavējusies.

GEZE neuzņemas nekādu atbildību par KLIENTA tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies kavēšanās dēļ, izņemot gadījumus, kad kavēšanās ir radusies rupjas nolaidības dēļ no GEZE puses. Turklāt GEZE atbildība kavēšanās dēļ nekādos apstākļos nepārsniedz Preces, uz kuru attiecas kavēšanās, pirkuma cenu. Ja kavēšanās ir būtiska, tomēr KLIENTS ir tiesīgs atcelt pirkumu.

§ 10. Produktu atgriešana

Produkti tiks pieņemti atpakaļ tikai pēc rakstiskas vienošanās starp KLIENTU un GEZE. Atteikuma gadījumā GEZE ir tiesīga izrakstīt KLIENTAM rēķinu 20 procentu apmērā no Preces cenas.

§ 11. Sūdzības, defekti un atbildības ierobežojumi

KLIENTA pienākums ir nekavējoties novērst defektus, veicot remontu vai tehniskās apkopes pakalpojumus, pie gala klienta. Pušu starpā KLIENTS ir atbildīgs par zaudējumiem, ko KLIENTS ir nodarījis galapatērētājam, ja KLIENTA nolaidība ir KLIENTA vaina. KLIENTS nevar apgalvot, ka Produkts ir bojāts, ja KLIENTS desmit (10) dienu laikā pēc tam, kad KLIENTS konstatēja vai viņam vajadzēja konstatēt defektu, nav paziņojis GEZE par defektu (sūdzību).

Ja KLIENTS neinformē divu (2) gadu laikā pēc produkta saņemšanas, KLIENTS zaudē tiesības atsaukties uz defektiem. Sūdzība jāiesniedz rakstiski, aizpildot GEZE sūdzības veidlapu, un pēc rakstiska pieprasījuma iespējamās bojātās sastāvdaļas jānosūta GEZE pārbaudei, un KLIENTS sedz transporta izmaksas. GEZE apņemas 24 mēnešu laikā pēc piegādes saprātīgā termiņā piegādāt aizvietojamus produktus vai veikt remontu pēc savas izvēles, ja KLIENTS pierāda, ka Produktiem ir defekts, un paziņo par to iepriekš norādītajā termiņā. Ja KLIENTS pilnībā vai daļēji pats salabo Produktu, GEZE nav nekādu saistību vai pienākumu pret KLIENTU, un KLIENTS zaudē tiesības iesniegt sūdzību. Attiecībā uz jaunām detaļām, kas pievienotas saistībā ar GEZE veikto remontu, sūdzību iesniegšanas termiņš beidzas tajā pašā laikā, kad saskaņā ar šo 11. punktu beidzas sūdzību iesniegšanas termiņš attiecībā uz izstrādājumu.

GEZE saistības neattiecas uz situācijām, kad defekts radies tādēļ, ka Produkti nav uzstādīti, profesionāli uzturēti vai izmantoti pilnībā saskaņā ar GEZE rakstiskajiem norādījumiem, bez GEZE rakstiskas piekrišanas veiktas izmaiņas vai tehniski pasākumi, vai ārkārtas apstākļi, piemēram, bet ne tikai, klimata ietekme utt. Ja remonts vai aizstājējproduktu piegāde netiek veikta saprātīgā laikā pēc paziņojuma, KLIENTS var pieprasīt cenas samazinājumu. KLIENTS nevar izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. GEZE neuzņemas nekādu atbildību par netiešiem zaudējumiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par dīkstāvi un peļņas zaudējumiem. Turklāt GEZE atbildība nekādos apstākļos nepārsniegs Preces, kas ir defekts, iegādes cenu.

§ 12. Līguma pārkāpums

Abām pusēm ir tiesības nekavējoties atcelt līgumu un pieprasīt kompensāciju, ja otra puse rupji vai atkārtoti pārkāpj šā līguma noteikumus. Ja kāda no pusēm apgalvo, ka ir pārkāpts līgums, šī puse par to rakstiski paziņo otrai pusei ne vēlāk kā desmit (10) dienu laikā pēc tam, kad pirmā puse ir uzzinājusi par apstākli, kas veido līguma pārkāpumu, un - pirmajā brīdī, kad pārkāpumu var novērst, - piedāvā pārkāpējai pusei ne vairāk kā desmit (10) dienas, lai novērstu kļūdu. Ja šī puse, neraugoties uz iepriekš minēto procedūru, kļūdu nenovērš, otrai pusei ir tiesības atcelt Līgumu bez papildu paziņojuma.

Pusei ir arī tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja otra puse i) aptur maksājumus vai iesniedz pieteikumu par uzņēmuma pārstrukturēšanu, vai arī tiek pasludināta par bankrotējušu, vai ii) pārkāpj konfidencialitātes saistības saskaņā ar 14. iedaļu.

§ 13. Atbrīvojums no atbildības - force majeure

No atbildības puses atbrīvo šādi apstākļi, ja šādi apstākļi neļauj izpildīt Līgumu vai padara tā izpildi nepamatoti apgrūtinošu: darba strīdi, streiki, lokauts vai citi apstākļi, kas ir ārpus pušu kontroles, tostarp, bet ne tikai, ugunsgrēks, karš, mobilizācija vai bezprecedenta iesaukums, valsts nodevas, konfiskācija, valūtas ierobežojumi, nemieri un nekārtības, transporta līdzekļu darbības traucējumi, strāvas, ūdens un citu piegādes avotu pārrāvumi, vispārējs materiālu trūkums, lielāks darbinieku skaita samazinājums, apakšuzņēmēja kļūda vai piegādes kavējums. Pusei, kas atsaucas uz atbrīvošanu no atbildības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties rakstiski jāinformē otra puse par notikuma iestāšanos un tā beigām. Abām pusēm ir tiesības pēc rakstiska paziņojuma atsaukt Līgumu, ja kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem padara Līguma izpildi neiespējamu.

§ 14. Konfidencialitāte

Abas puses apņemas līguma darbības laikā un vienu (1) gadu pēc tam ievērot beznosacījumu konfidencialitāti attiecībā uz visiem līgumiem starp pusēm un citiem komerciāliem un/vai tehniskiem apstākļiem, par kuriem viena puse ir informējusi otru pusi saistībā ar sadarbību un kuri nav nekavējoties publiski pieejami vai kuri pēc savas būtības ir konfidenciāli. Konfidencialitātes pārkāpuma rezultātā rodas atbildība par kompensāciju.

§ 15. Licence

PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par nepieciešamo licenču iegūšanu Produktu piegādei un sedz ar to saistītās izmaksas.

§ 16. Dažādi

KLIENTAM ir pienākums pienācīgi sniegt norādījumus par piegādāto Preču īpašībām pakārtotajā tirgū, ja vien nevar pamatoti uzskatīt, ka šādas īpašības ir vispārzināmas, un citādi nodrošināt iepakojumus, lietošanas instrukcijas utt. ar nepieciešamajiem aprakstiem un brīdinājuma tekstiem.

§ 17. Tiesību aktu izvēle un kompetentā tiesa

Šo Līgumu reglamentē Zviedrijas tiesību akti, un iespējamie strīdi saistībā ar šo Līgumu ir risināmi apgabaltiesā, kurā atrodas GEZE juridiskā adrese.